Facebook Twitter
SBS kurz za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

Priebeh skúšky:

Po absolvovaní predpísaného rozsahu odbornej prípravy účastníka kurzu prihlásime na skúšku na Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru. Skúška sa vykonáva pred komisiou. Komisia je trojčlenná (zastúpenie ministerstvo vnútra, krajské riaditeľstvo Policajného zboru a okresné riaditeľstvo Policajného zboru).  

Skúška má 2 časti  : písomný test a ústna skúška.

Na písomný test je vyhradených 40 minút. Komisia môže uznať dve opravy chýb v teste.

Ústna skúška sa robí z dvoch otázok. Na odpoveď je príprava v rozsahu 15 minút. Odpovedať možno maximálne 30 minút.

Po úspešnom absolvovaní obidvoch častí skúšky komisia určí, či osoba vyhovela alebo nevyhovela na skúške. Kto vyhovel na skúške obdrží preukaz odbornej spôsobilosti oprávňujúci ho na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby, aj detektívnej služby.

Podmienkou na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je, aby osoba bola bezúhonná a spoľahlivá. Na to sa predkladá odpis z registra trestov a čestné vyhlásenie vypracované podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, s úradne overeným podpisom. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

Preukaz odbornej spôsobilosti má platnosť 10 rokov odo dňa jeho vydania. Je to verejná listina.

Skúška typu ,,S,,: Test má 24 otázok.  Z maximálneho počtu 50 bodov je potrebné získať 40, aby absolvent mohol postúpiť na druhú časť skúšky. V druhej časti skúšky si absolvent zo 70 možných otázok vytiahne 2. Jedna otázka je z oblasti súkromnej bezpečnosti a druhá otázka je buď  z práva alebo kriminalistiky.

Skúška typu "P": Test má 36 otázok. Z maximálneho počtu 50 bodov je potrebné získať minimálne 45, aby absolvent mohol postúpiť na druhú časť skúšky. V druhej časti skúšky si absolvent zo 70 možných otázok vytiahne 2. Jedna otázka je z oblasti súkromnej bezpečnosti a druhá otázka je buď z práva alebo kriminalistiky alebo manažementu (pracovné právo, obchodné právo).

Skrátené formy odbornej prípravy boli od 1.2.2013 zrušené.

Po úspešnom vykonaní skúšky absolvent obdrží preukaz odbornej spôsobilosti priamo na mieste. Preukaz platí 10 rokov. Za stratený, odcudzený alebo zničený preukaz vydá ministerstvo vnútra nový preukaz za poplatok.

Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz